Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Členové koalice

Amnesty International ČR

...je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství.

Armáda spásy ČR

Cílem Armády spásy v ČR je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 50 druhů sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá více než tisíc znevýhodněných osob. 

Arnika

Arnika spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Pomáháme lidem zapojit se do rozhodování o životním prostředí, chráníme aleje a mokřady a zabýváme se omezováním znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady. Nejsme největší, ani nejhlasitější, ale věříme, že odvedená práce mluví za nás.

Auto*Mat

...prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě.
Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní používání veřejných peněz.

Cesta domů

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

Česká společnost ornitologická

ČSO je členskou organizací sdružující všechny zájemce o pozorování, výzkum a praktickou ochranu ptáků. Posláním ČSO je ochrana přírody a krajiny, zejména výzkum a ochrana ptáků a jejich prostředí a dále ekologická výchova a vzdělávání. ČSO je partnerskou organizací BirdLife International v Česku.

Český výbor pro UNICEF

UNICEF pracuje ve více než 190 oblastech a zemích světa, kde pomáhá dětem přežít a rozvíjet se, od narození až do dospělosti. UNICEF podporuje programy zajišťující zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu dětí před násilím, zneužíváním a riziky AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 85 procent z poskytnutých příspěvků. 

Člověk v tísni

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů věnujících se zahraničí, kterým už nestačilo jen přivážet do České republiky informace, a tak začali ven vyvážet pomoc. Postupně se společnost Člověk v tísni etablovala v profesionální humanitární organizaci s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.  

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí. Na svém kontě má projekty v Etiopii, Jordánsku, Mali, Kambodži, Myanmaru/Barmě, Gruzii, Moldavsku, Ukrajině nebo na Filipínách. Navazuje také na pomoc při povodních, kterou Diakonie dělá již od roku 1997. Pracuje s dobrovolníky v České republice i je vysílá do zahraničí. Zajišťuje programy globálního rozvojového vzdělávání  a snaží se předcházet dopadům přírodních katastrof na komunitu. To vše shrnuje pod heslem „STAVÍME LIDI NA NOHY.“

Domov Sue Ryder

Již více než 15 let pomáháme seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. Poskytujeme odborné poradenství a zajišťujeme péči – pokud to jde, tak u seniora doma, nebo v domově pro seniory Sue Ryder. Naším cílem je spokojený člověk, který bez ohledu na věk a zdravotní stav žije důstojně a zachovává si co nejběžnější způsob života.

Frank Bold Society

Frank Bold je mezinárodní tým právníků. Pomáháme lidem znát a využívat jejich občanská práva, prosazujeme zákony, které prohlubují demokracii, zapojujeme se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech, jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.

Greenpeace ČR

Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící ve více než 40 zemích světa již 40 let. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Přinášíme svědectví o globálních ekologických problémech, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích a nabízíme řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších generací.

Hnutí DUHA – Přátelé země ČR

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem.

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus je uskupení převážně mladých lidí do 26 let, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. Propojují proto smysluplnou práci pro přírodu, památky i lidi s netradičními zážitky a zábavou. Jsou nezávislí a otevření novým myšlenkám. Každoročně s nimi vyráží na kosení orchidejových luk, sázení stromů, opravování hradů nebo třeba stavění školy v Himálajích tisíce dobrovolníků. Hnutí Brontosaurus má téměř čtyřicetiletou tradici.

Institut pro památky a kulturu

Institut díky svým projektům informuje, vzdělává a propojuje aktivity, které souvisejí s obnovou, financováním a využíváním kulturního dědictví České republiky. Jsme přesvědčeni, že péče o památky začíná osvětou, kterou pomáháme šířit díky příkladům dobré praxe. Institut je také sociální podnik. Zaměstnáváme lidi, kteří se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce.

Junák - český skaut
Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: hrát fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí, mít vztah k přírodě. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.
Junák – český skaut, z. s. sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Lékaři bez hranic

Médecins Sans Frontières/Lékaři bez hranic jsou nezávislá mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče. V zemích, ve kterých nefungují nebo zcela chybí jakékoliv zdravotnické struktury, poskytují Lékaři bez hranic v nemocnicích, ve zdravotních střediscích či v mobilních klinikách primární a sekundární zdravotní péči, operují raněné, léčí podvyživené děti, léčí infekční a jiné, často opomíjené choroby, očkují, přinášejí mateřskou a porodní péči i psychologickou pomoc obětem násilí, školí místní personál a distribuují humanitární pomoc. Lékaři bez hranic pracují ve zhruba 70 zemích světa, kde ročně pomáhají milionům pacientů a lidí v nouzi. V roce 1999 byla organizaci udělena Nobelova cena za mír.

Liga lidských práv

Jsme nezisková organizace, která hájí práva a svobody všech lidí. Pomáháme lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.

Linka bezpečí

Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující celostátní krizovou linkou pro děti a mladé lidi do 26 let. Denně se na Linku bezpečí obrací více než 450 dětí a mladých lidí z celé ČR se žádostí o pomoc či radu. Na bezplatné číslo 116 111 volají se svými starostmi jako je šikana ve škole, hádky s kamarády, rozvod rodičů, ale i s tématy jako osamělost, týrání, sebepoškozování. Často si  nemají  s kým promluvit, případně se za svůj problém stydí a bojí se svěřit někomu ve svém okolí. Kromě telefonu mohou děti Linku kontaktovat také prostřednictvím e-mailu a chatu. Linka bezpečí pomáhá i rodičům, proto provozuje i Rodičovskou linku, na kterou se mohou obracet rodiče, prarodiče, pedagogové, zkrátka všichni dospělí, kteří mají starost o děti.  Napomáhá porozumění mezi rodiči a dětmi a dokáže jim pomoci řešit jejich neshody.

Mamma HELP

Mamma HELP poskytuje bezplatnou individuální psychosociální podporu a pomoc ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám, prostřednictvím svých osmi center (Praha, Brno, HK, Přerov, Zlín, Olomouc, Plzeň, Č. Budějovice). Pro zdravou ženskou populaci zajišťujeme osvětu v prevenci rakoviny prsu formou přednášek, provozem bezplatné telefonní linky AVON proti rakovině prsu a prostřednictvím našich kampaní Udělej uzel a Říjen v růžové. 

  Nadace Open Society Fund Praha

  Nadace Open Society Fund Praha rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie. Má více než 20 let zkušeností a patří mezi pět největších nadací v ČR. Financuje a sama realizuje projekty, které usilují o systémové celostátní změny, i projekty, jež přispívají k řešení lokálních situací. Zaměřuje se na rozvoj efektivní a transparentní veřejné správy, vzdělávání dětí a mladých lidí, rovné příležitosti žen a mužů a aktivní roli ČR v Evropské unii. 

  Nadace Partnerství

  Pomáháme lidem pečovat o životní prostředí. Poskytujeme jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporujeme kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašujeme celostátní anketu Strom roku a v Brně jsme postavili vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání.

Nadace VIA

...je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku 1990.Nadace VIA pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice.

Nesehnutí

  Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to, je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe, a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody. 

  Pestrá společnost
  Cvičíme asistenční psy pro děti i dospělé s různými druhy postižení. Pes, který je vychovávaný a vycvičený v přirozeném prostředí domova, má tu nejlepší průpravu, aby pomáhal svému budoucímu páníčkovi. Jako jediní v ČR máme mezinárodně akreditovaný tzv. bezkotcový výcvik. Každý člověk je originál a také každý pes, a proto vybíráme a cvičíme vždy konkrétního psa pro konkrétního člověka na míru. Pomáháme také prostřednictvím registrované sociální služby.

  Post Bellum
  Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století, která je volně přístupná široké veřejnosti. Pořádáme výstavy, vydáváme knihy, organizujeme společenské akce. Na vlnách Českého rozhlasu přes 10 let vysíláme Příběhy 20. století. Podporujeme u žáků i studentů zájem o moderní dějiny i o vlastní kořeny prostřednictvím zážitkových workshopů i rozsáhlého vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů.

  Psí život
  Psí život je jediná organizace v České republice, která se cíleně zaměřujeme na pomoc zvířatům, která patří lidem bez domova,  osobám závislým  na návykových látkách a zvířatům, která žijí s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách.  Naše činnost je rozkročena do čtyř oblastí - sociální, ekologické, zdravotní a environmentální a snažíme se o zlepšení situace na všech těchto úrovních. Naším posláním je pomáhat psům a kočkám, jejichž majitelé se dostali do tíživé životní situace nebo se pohybují "na okraji společnosti" a nedokáží o své zvíře dostatečně pečovat. Našim cílem přitom není zvířata odebírat, ale zpřístupnit jim potřebnou péči.
  Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)
  Naším posláním je pomáhat chudým a opuštěným dětem po celém světě v salesiánském výchovném stylu. Věnujeme se např. dětem ulice v konžském Lubumbashi, utečencům v mexické Nogales, alfabetizaci dětí v indickém Golaghatu, Romům v bulharské Staré Zagoře, ale i dětem a mladým lidem v ČR. Dynamiku naší organizaci dávají desítky dobrovolníků, kteří se po intenzivním proškolení zapojují do národních i mezinárodních projektů. Za ČR jsme tak věrohodným partnerem světového salesiánského díla, které patří mezi největší výchovné hnutí s tradicí přesahující 150 let.
  SOS dětské vesničky
  Naším cílem je dlouhodobě pomáhat ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí se svými vlastními rodiči nebo pěstouny. Poskytujeme zázemí pěstounským rodinám žijícím ve vesničkách, pěstounským rodinám žijícím mimo vesničky, rodinám ohroženým odebráním dítěte i dětem, které vyžadují okamžitou pomoc.
   
    Světlo pro svět
    Organizace Světlo pro svět vrací zrak nevidomým a zrakově postiženým, zlepšuje kvalitu života lidí s postižením a bojuje za jejich práva v nejméně rozvinutých zemích světa. Financujeme provoz očních klinik v afrických zemích, jako je Etiopie, Burkina Faso, Jižní Súdán, Mosambik, DRC, provádíme operace šedého zákalu, které navrací zrak, bojujeme proti infekčnímu trachomu. Zajišťujeme rehabilitace pro děti s postižením a umožňujeme jim se vzdělávat.

    Společnost byla v ČR založena v roce 2007 jako součást mezinárodní organizace Light for the World.

    Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
    U zrodu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na počátku 90. let
    stála Olga Havlová, první manželka prezidenta Václava Havla. Cílem
    nadace je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a
    sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci
    druhých sami o sebe postarat.  Nadace zejména hradí zdravotní pomůcky pro lidi se zdravotním postižením, uděluje stipendia znevýhodněným mladým lidem a přispívá k rozvoji sociálních služeb pro seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením.

    Zdravotní klaun

    Zdravotní klaun je nezisková organizace s celostátní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. V současné době 83 zdravotních klaunů navštěvuje pravidelně 65 nemocnic a 7 domovů pro seniory. Organizace Zdravotní klaun je v České republice široce uznávané pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Aktivitou od roku 2001 si Zdravotní klaun vybudoval stabilní postavení, dobré jméno a velmi sympatickou tvář, která má podporou široké veřejnosti. Zdravotní klaun je partnerem  RED NOSES International a European Federation of Hospital Clowning Organizations.

  Dialect

  členové

  Unicef
  Člověk v tísni
  Psí život
  ČSO
  Post Bellum
  Linka bezpečí
  Nadace Open Society Fund Praha
  Liga lidských práv
  Lékaři bez hranic
  Institut pro památky a kulturu
  Arnika
  Salesiánská asociace Dona Bosca
  Zdravotní klaun
  Cesta domů
  Junák -český skaut, z.s.
  Hnutí Brontosaur
  Mamma HELP
  Výbor dobré vůle
  Amnesty international
  Domov Sue Ryder
  Nadace VIA
  Světlo pro svět
  Frank Bold
  Greenpeace
  SOS Dětské vesničky
  Auto-Mat
  Diakonie ČCE
  Nadace Partnerství
  Pestrá
  Nesehnutí
  Hnutí DUHA
  Armáda spásy
  Home Úvodní stránka